Friday
Apr132012

Ny handledning på webben för ESV

I dagarna har en ny handledning om moms lanserats på Ekonomistyrningsverkets webbplats. Det är resultatet av ett projekt som jag har genomfört i nära samarbete med två sakkunniga skribenter på myndigheten. Ni hittar handledningen här: http://esv.se/Verktyg--stod/momshandledning/

Jämfört med den tidigare tryckta versionen av samma text är webbhandledningen mer överskådlig och tydligare i sitt tilltal till läsaren. Det finns också fler illustrerande exempel på hur moms ska redovisas, och även en interaktiv checklista som läsarna kan använda för att avgöra om de är skattskyldiga eller inte.

Handledningen är försedd med länkar till relevanta bestämmelser och lagrum. Dessutom finns förstås en sökfunktion, så att läsaren kan söka efter specifika ord eller ämnesområden inom texten. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Skrivkurs med både skribenter och läsare på plats | Main