Wednesday
Jan092013

Hen gör entré i myndighetsvärlden

Förra årets språksnack präglades till stor del av hendebatten. Det var många upprörda röster som höjdes mot ordet. Skulle det upplösa allt vi hittills tänkt och tyckt om kön? 

I skymundan kom det mest okontroversiella sättet att använda hen, nämligen att ersätta han/hon och motsvarande uttryck. Det handlar alltså om omskrivningar för en person vars kön man inte känner till. Ofta används det i generella regler eller mål, där man vill tala om vad individer får göra, men könet på denna individ är fullständigt irrelevant.

Ett exempel finns i Svenska styrkelyftsförbundets regler: "En ungdom får tävla från det datum hen fyller 14 år."

Nyligen granskade jag en handledning för Ekonomistyrningsverket. I vår avslutande diskussion om texten kom skribenterna och jag gemensamt fram till att använda hen i just en sådan uppräkning av regler. Du kan se resultatet på sida 14–15 texten Ansvaret för intern styrning och kontroll

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Kommunikationen är kittet som håller oss samman | Main | Presentationer som inte håller måttet »