Wednesday
Oct222014

Kurs med inbakad individuell handledning 

Förra veckan höll jag en skrivkurs för ekonomer i Lidköpngs kommun. Vi höll till på Naturum vid Läckö slott, precis intill Vänern. Ett härligt ställe att samlas och utbyta tankar på! Läs mer om kursens innehåll här

När jag förberedde kursen föddes en ny metod. Jag hade bett deltagarna att skicka egna texter till mig i förväg, så att jag kunde skräddarsy kursen efter deras behov. Men jag insåg under förberedelserna att skribenterna både skulle ha hjälp av och motiveras lite extra av om jag gav dem enskild respons på texterna. Att få diskutera sin egen text med någon som ser på texten ur ett utfrån-perspektiv kan ge väldigt mycket! Därför lade jag tid på att ge varje skribent feedback under kursdagen. Det var möjligt rent praktiskt eftersom gruppen satt och arbetade självständigt med olika typer av skrivövningar som jag gjort utifrån deras textexempel

Den individuella responsen gjorde att skribenterna kände sig sedda och inspirerade att utveckla sitt skrivande i framtiden.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Hanna Hallmén | Språkkonsult | Föreläsare | Skribent | - Hem - Kurs med inbakad individuell handledning
 • Response
  Response: Family Law
  Hanna Hallmén | Språkkonsult | Föreläsare | Skribent | - Hem - Kurs med inbakad individuell handledning
 • Response
  Hanna Hallmén | Språkkonsult | Föreläsare | Skribent | - Hem - Kurs med inbakad individuell handledning

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« "Livet som minimonster" ute! | Main | Nu släpps min barnbok om småkryp »