Wednesday
Mar052014

Nu släpps min barnbok om småkryp

Denna vecka kommer barnboken "Minimonster i naturen" ut i bokhandlarna. Jag har gjort boken tillsammans med min man John Hallmén, som är fotograf med småkrypsfoto som specialitet. Hans närbilder av minimonster är extremt fascinerande. Många ser verkligen ut som rena fantasivarelserna! Min ambition med texterna har varit att balansera det fantasieggande (och ibland lite läskiga) med en jordnära berättelse kring krypen. Jag ville också att det skulle kännas enkelt även för den ovana att ge sig ut och leta kryp. Därför frågade jag vår sexåriga son Bruno om han ville vara med i boken, och hjälpa daggmaskar upp ur pölar och mata fjärilar med honungsvatten. Det ville han gärna! 

Resultatet hittar du nu i bokhandeln. Den finns förstås i nätbokhandeln också: bokus och adlibris, till exempel. Vi har även gjort en hemsida om boken: kryp.se/minimonster

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Kurs med inbakad individuell handledning | Main | Kommunikationen är kittet som håller oss samman »