Monday
Oct052015

Carl von Linné-plaketten till Minimonstren!

Vår bok "Minimonster i naturen" har blivit utsedd till föregående års bästa fackbok av Svensk biblioteksförening! De uppmärksammar varje år en faktabok genom att dela ut Carl von Linné-plaketten.

Ur motiveringen:

De superförstorade och detaljrika bilderna skapar nyfikenhet, förståelse och fascination både hos ung som gammal. Vem har tidigare sett fjärilens sugsnabel, biets tunga eller myrans käke?
Författarens sexåriga son Bruno vägleder oss genom boken och naturen. Under berättelsens gång upptäcker han olika kryp och deras speciella kännetecken och karaktär. Barnperspektivet är genomfört fullt ut i denna berättelse där den stilsäkra och informativa texten medverkar till en både lättillgänglig och unik faktabok.

Varje år delas dessutom plaketter ut till bästa bilderbok och bästa kapitelbok. Läs mer här!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
Main | Fem nycklar till bättre pedagogik »