Thursday
Jun042015

"Livet som minimonster" ute!

Nu har vår andra barnbok om småkryp kommit ut. Denna gång skildrar vi insekternas olika livsstadier: från ägg till larv till puppa till vuxet kryp. Visste du att harkranken inte har nån mun att äta med? Eller att vargspindeln kånkar runt på sina ungar på ryggen? I boken möter vi sjuåringen Bruno, som möter krypen och funderar kring deras liv. Allt illustrerat i John Hallméns fantastiska och färggranna makrofoton. Läs mer om boken här: kryp.se/minimonster

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Fem nycklar till bättre pedagogik | Main | Kurs med inbakad individuell handledning »