Monday
Sep212015

Fem nycklar till bättre pedagogik

Språkkonsulten Suzanne Rosendahl och jag har utvecklat en metod för att utvecklas som pedagog och föreläsare. Den går ut på att vi utifrån fem "nycklar" lyfter viktiga aspekter av rollen som utbildare. Nycklarna är:

  1. Börja berätta – sluta informera
  2. Väck känslor – inte bara tankar
  3. Bygg en relation
  4. Exemplifiera
  5. Ta plats

 Kortfattat ser idén bakom varje nyckel ut såhär:

1. Berätta har människan gjort i alla tider, berättelsen är den första kommunikationsstrategin. Berättelser får människor att tro på något och tro kan försätta berg. Med berättelsen kan du skapa identifikation, visa orsakssamband och låta publiken dra egna slutsatser.

2. Beslut fattar vi mer utifrån känslor än logik, även om de flesta vill tro att det handlar om logik. Och det är känslor som ”sätter fart” på tankar. Känslorna engagerar på djupet, och är kroken du kan hänga upp budskapet på, så att det lättare fastnar i mottagarens medvetande. 

3. Relationen till publiken är grunden för all kommunikation. Välj en talkaraktär som passar dig, din roll och som skapar en tydlig, varaktig relation. Du kan vara förmedlande, kommenterande eller sonderande, beroende på din roll och syftet med presentationen. En tydlig relation skapar trygghet, ökar motivationen och gör kursinnehållet relevant.

4. Exemplens makt är ofta starkare än teorier och fakta. Med exempel blir budskapet mer verklighetsnära. Exempel ger verklighetskontakt, kan varieras för olika syften och ökar användbarheten av olika teorier.

5. Visa att du tror på vad du säger och lever som du lär. Stå för dina budskap. Om inte du tror på vad du säger gör ingen annan det heller. Att ta plats är att synas och använda hela kroppen, ibland lämna sin komfortzon och att markera att du leder.

 Vi utvecklade nycklarna när vi hjälpte till att kompetensutveckla Ekonomistyrningsverkets utbildare i november 2014.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: Edit HTML Online
    Hanna Hallmén | Språkkonsult | Föreläsare | Skribent | - Hem - Fem nycklar till bättre

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Carl von Linné-plaketten till Minimonstren! | Main | "Livet som minimonster" ute! »