Wednesday
Oct242012

Presentationer som inte håller måttet

Hur ofta ser du en oproffsig presentation? Du sitter på en konferens som du i förväg såg fram emot, och måste kämpa för att inte somna när föredragshållaren visar slide nummer 128. Dessutom står hen riktad mot duken där den aktuella sliden visas, i stället för att tala till dig och alla andra i publiken. När klockan börjar närma sig sluttiden för föredraget ökar talaren tempot markant, för att hinna med allt det sista som hen vill säga. När det äntligen är slut drar du en suck av lättnad. 

Det här är ett vanligt scenario. Talaren må vara både kunnig och intelligent; presentationen är ändå ett sömnpiller.

Det finns några mycket enkla knep för att göra en presentation bättre: Minska mängden information, använd bilder för att illustrera ditt resonemang, prata med publiken. För att skapa en riktigt bra presentation krävs mer. Du behöver klura ut hur du ska få en balans mellan information och underhållning i föredraget. Föredraget ska gärna ha en dramaturgi på samma sätt som en bra bok eller film, med början, mitt och slut, tydliga höjdpunkter och ett driv framåt. Publiken ska undra: Hur kommer det att gå? Vad är svaret på frågan som ställdes i början? Om du berättar en tillräckligt bra berättelse blir åhörarna så gripna att de inte märker att tiden går, och sedan fortsätter att diskutera dina frågor på fikapausen.  

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (4)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: this content
  Awesome Web-site, Keep up the excellent work. Regards!
 • Response
  Response: farmer game
  Hanna Hallmén | Språkkonsult | Föreläsare | Skribent | - Hem - Presentationer som inte håller måttet
 • Response
  Hanna Hallmén | Språkkonsult | Föreläsare | Skribent | - Hem - Presentationer som inte håller måttet
 • Response
  Hanna Hallmén | Språkkonsult | Föreläsare | Skribent | - Hem - Presentationer som inte håller

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Hen gör entré i myndighetsvärlden | Main | Fånga läsaren! »