Tuesday
Apr242012

Skrivkurs med både skribenter och läsare på plats

Igår inledde jag en skrivkurs på Ekonomistyrningsverket (ESV). Vanligtvis är bara skribenterna närvarande, och vi får formulera hypoteser om vad läsarna har för behov och intressen. Men den här gången var läsarna på plats och kunde själva delta i diskussionen om hur texterna skulle kunna förbättras.  

Kursen handlar om ESV:s texter som sammanfattar det ekonomiska läget i staten, och som ligger till grund för regeringens Årsredovisning för staten. Mitt budskap var att de bör arbeta med följande tre saker:

 • Verkligheten bakom siffrorna
 • Fokus på det viktigaste
 • Rubriker som fångar innehållet

Det är intressant för läsaren att få en koppling till de konkreta händelser som lett fram till ökade eller minskade utgifter. Om utgifterna för rättsliga biträden har ökat, är det givande att få veta att det beror på att antalet brott med flera åtalade i samma mål har ökat. 

Dessutom bör ESV i större utsträckning göra läsaren tjänsten att tolka fakta. Vad är viktigast i texten? Vilka samband finns mellan olika förhållanden, som i nuläget ofta beskrivs fristående från varandra? Eftersom texten av många används som ett uppslagsverk bör det också vara lätt att skaffa sig en uppfattning om innehållet bara genom att läsa underrubrikerna.

I diskussionerna framgick att regeringsrepresentanterna instämde i mina tankar. Detta är en utmärkt grund för vårt fortsatta arbete i skrivgrupper på ESV. De avväganden vi gör då kan vi ställa mot regeringens synpunkter. Jag kommer också att sammanfatta de konkreta lösningar som vi kommer fram till i skrivgrupperna, och framföra dem till regeringen, för att stämma av hur texterna ska utformas nästa gång det är dags att sammanfatta rikets ekonomi. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (4)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: linked webpage
  Språkkonsult Hanna Hallmén | Kommunikationsanalys | Språkgranskning | Skrivkurser | Retorikkurser | - Aktuellt - Skrivkurs med både skribenter och läsare på plats
 • Response
  Response: xovilichter
  Hanna Hallmén | Språkkonsult | Föreläsare | Skribent | - Hem - Skrivkurs med både skribenter och läsare på plats
 • Response
  Response: xovilichter
  Hanna Hallmén | Språkkonsult | Föreläsare | Skribent | - Hem - Skrivkurs med både skribenter och läsare på plats
 • Response
  Hanna Hallmén | Språkkonsult | Föreläsare | Skribent | - Hem - Skrivkurs med både skribenter och läsare på plats

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Fånga läsaren! | Main | Ny handledning på webben för ESV »